กำชับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล

เลขที่หนังสือ
หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/5080
ลงวันที่

กำชับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล
รอบ 9 เดือน พบว่า
1.ลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดชำระไม่เกิน 15 วัน มีจำนวน 24 หน่วย 137 สัญญา
2.ลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดชำระ เกินกว่า 15 วัน จำนวน 30 หน่วย 296 สัญญา