การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการเงินภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565