การปิดการเข้าใช้งานระบบ GFMIS (SAP R/3) ของหน่วยงานระดับกรม