การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำรายงานการเงินของ ตร.

เลขที่หนังสือ
หนังสือ ตร. ที่ 0010.32/4420
ลงวันที่

การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำรายงานการเงินของ ตร.