การบันทึกรายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535

เลขที่หนังสือ
หนังสือ สงป. ที่ 0010.32.5009
ลงวันที่

การบันทึกรายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535