การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง

เลขที่หนังสือ
0010.33/555
ลงวันที่

หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/555 ลง 9 เม.ย.61 เรื่อง การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย.60