การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.65 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร, ภ.6-.ภ.9, ศปก.ตร.สน.)

เลขที่หนังสือ
กช. 0010.33/1713
ลงวันที่

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.65 (บช.ปส, บช.ส., รร.นรต., บ.ตร, ภ.6-.ภ.9, ศปก.ตร.สน.)