การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิก

เลขที่หนังสือ
0010.33/64
ลงวันที่

หนังสือ กช. ที่ 0010.33/64 ลง 16 ม.ค.61 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560