การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน (07.10.2010)

ลงวันที่

การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา170ปีงบประมาณพ.ศ.2553(07.10.2010)