• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

บัญชี 1

ฝึกปฏิบัติ ตส.
ดาวน์โหลดไฟล์:
Wednesday, August 30, 2017 - 08:56
รายงานมาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ดาวน์โหลดไฟล์:
Thursday, December 19, 2013 - 10:33
รายงานการเงินภาพรวม ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
Thursday, December 19, 2013 - 10:28
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554และปีงบประมาณ พ.ศ.2555
Thursday, March 7, 2013 - 14:14
แบบฟอร์มรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา 170
ดาวน์โหลดไฟล์:
Tuesday, December 13, 2011 - 19:44

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th