• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
Thursday, March 21, 2013 - 14:45
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
Wednesday, December 12, 2012 - 09:15
มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2
Tuesday, December 11, 2012 - 16:38

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th