• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

แผนปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลดไฟล์:
Wednesday, July 22, 2015 - 11:54
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Thursday, February 20, 2014 - 11:55

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th