• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.ย.2560 บช.ก. บช.ตชด. ภ.1-4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.ย.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ต.ค.2560

หนังสือ กช.สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1554 ลง 22 ก.ย. 60 เรื่อง ขอให้แจ้งยืนยันยอดเงินฝากคลัง ประเภทเงินบูรณะทรัพย์สิน ณ 30 ก.ย. 60

หนังสือ กช.สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1554 ลง 22 ก.ย. 60 เรื่อง ขอให้แจ้งยืนยันยอดเงินฝากคลัง ประเภทเงินบูรณะทรัพย์สิน ณ 30 ก.ย. 60 ส่ง กช.สงป. ภายในวันที่ 5 ต.ค. 60

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.322/1592 ลง 28 ก.ย. 60 เรื่อง ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมจากเงินนอกฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 ก.ย. 60

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.322/1592 ลง 28 ก.ย. 60 เรื่อง ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมจากเงินนอกฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 ส่ง กช.สงป. ภายในวันที่ 20 ต.ค. 60

หนังสือ สงป.ที่ 0010.322/4358-4359 ลง 28 ก.ย. 60 เรื่อง ขอให้จัดส่งรูปภาพประกอบการจัดทำป้ายประกาศมาตรการประหยัดทรัพยากรภายในหน่วยงานและตอบแบบสอบถามแสดงผลการประเมินของคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

หนังสือ สงป.ที่ 0010.322/4358 ลง 28 ก.ย. 60 (หน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมสนับสนุน) และหนังสือ สงป.ที่ 0010.322/4359 ลง 28 ก.ย. 60 (หน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ) เรื่อง ขอให้จัดส่งรูปภาพประกอบการจัดทำป้ายประกาศมาตรการประหยัดทรัพยากรภายในหน่วยงานและตอบแบบสอบถามแสดงผลการประเมินของคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ส่ง กช.สงป. ภายในวันที่ 12 ต.ค. 60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับปรุงกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับปรุงกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่ง กช.สงป. ภายในวันที่ 12 ต.ค. 60 (หน่วยงานหลัก)

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.322/1550 ลง 21 ก.ย. 60 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.322/1550 ลง 21 ก.ย. 60 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่ง กช.สงป. ภายในวันที่ 12 ต.ค. 60 (กิจกรรมสนับสนุน)

หนังสือ ตร. ที่ 0010.322/4233 ลง 20 ก.ย. 60 เรื่อง การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ตร.

หนังสือ ตร. ที่ 0010.322/4233 ลง 20 ก.ย. 60 เรื่อง การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ตร. โดยกรมบัญชีกลางจะปิดงวดบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ ตร. ในวันที่ 10 พ.ย. 60 เวลา 16.30 น.

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.322/1524 ลง 18 ก.ย. 60 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.322/1524 ลง 18 ก.ย. 60 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งข้อมูลให้ กช.สงป. ภายในวันที่ 12 ต.ค. 60 (หน่วยงานสนับสนุน)

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 กันยายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 กันยายน 2560

ขอสำรวจกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1502 ลง 13 ก.ย.2560 เรื่อง ขอสำรวจกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018)

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ของเดือน ส.ค. 60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กันยายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กันยายน 2560

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th