• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 พ.ค.60

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 พ.ค.60

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/920 ลง 6 มิ.ย.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 15 มิ.ย.2560)

 

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ค.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 มิ.ย.2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/748 ลง 9 พ.ค.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 พ.ค.2560)

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 60

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 60

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th