• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ส.ค.60

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ส.ค.60

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน ส.ค.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ส.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ก.ย.2560

หนังสือ กช.สงป.ที่ 0010.322/1397 ลง 30 ส.ค. 60 เรื่อง การจัดทำและนำส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.322/1397 ลง 30 ส.ค. 60 เรื่อง การจัดทำและนำส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้หน่วยงานผู้เบิกทุกหน่วยจัดส่งเอกสารรายงานจากระบบโปรแกรมฯ ของเดือน เม.ย. - ก.ค. 60 ให้ กช. ภายในวันที่ 12 ก.ย. 60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018)

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ของเดือน ต.ค. 59 - ก.ค. 60

การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS

หนังสือ กช.สงป.ที่0010.34/2805 ลง 16 ส.ค.60 เรื่อง แจ้งกำชับการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS

 

รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชี ระดับ สว. ขึ้นไป

ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชี ระดับ สว. ขึ้นไป

ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 31 ก.ค. 60

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 31 ก.ค. 60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th