• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผล (Update 30/09/54 14.10น.)

ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตาม ตัวชีวัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบและยืนยันรายงาน (Update 30/09/54 11.20น.)

ขอให้ตรวจสอบและยืนยันรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง (Update12ก.ย.2554/11.50น.)

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS

กรุณาดาวโหลดไฟล์

ด่วนที่สุด เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน (Update08.09.2011/11.30น.)

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554

กรุณาดาวโหลดไฟล์

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง (Update18.08.2011/09.30น.)

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

กรุณาดาวโหลดไฟล์

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th