• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

หนังสือ กช. ที่ 0010.322/39 ลง 11 ม.ค. 61 เรื่อง ขอทราบข้อมูลของบัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น และบัญชีรายได้รอการรับรู้

หนังสือ กช. ที่ 0010.322/39 ลง 11 ม.ค. 61 เรื่อง ขอทราบข้อมูลของบัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น และบัญชีรายได้รอการรับรู้ พร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ตร. ส่ง กช. ภายในวันที่ 8 ก.พ. 61

หนังสือ กช. ที่ 0010.322/38 ลง 11 ม.ค. 61 เรื่อง ขอทราบข้อมูลลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมจากเงินนอกฝากธนาคาร

หนังสือ กช. ที่ 0010.322/38 ลง 11 ม.ค. 61 เรื่อง ขอทราบข้อมูลลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมจากเงินนอกฝากธนาคาร พร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ตร. ส่ง กช. ภายในวันที่ 8 ก.พ. 61 

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/023 ลง 8 ม.ค.2561 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 13 ม.ค.2561)

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค.60

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค.60

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน ธ.ค.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ธ.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ม.ค.2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/1940 ลง 7ธ.ค.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 13 ธ.ค.2560)

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ย.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ย.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ธ.ค.2560

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th