• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

การประชุมชี้แจงการจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ด่วนที่สุด!!! การประชุมชี้แจงการจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.321/ว 006 ลง 24 ม.ค. 2555 เรื่อง  การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีความประสงค์ต้องการส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการจัดทำกระดาษทำการฯ ที่  กช.สงป. ให้จัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง กช.สงป. ภายในวันที่ 27 ม.ค. 2555  เพื่อ กช.สงป. จักได้กำหนดวัน เวลา ในการประชุมให้กับหน่วยงานดังกล่าว นั้น

ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ก่อนการประเมินผลการกปฏิบัติงานด้านงานบัญชีประจำไตรมาสที่ 1

ด้วย กช.สงป. ได้เรียกรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาสที่ 1 ของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.

ณ วันที่ 5 ม.ค.2555 จากระบบ GFMIS และจากการตรวจสอบพบว่า รายการทางบัญชียังมีข้อคลาดเคลื่อน ได้แก่

แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน สำหรับ ภ.จว.ปัตตานี ภ.จว.ยะลา และ ภ.จว.นราธิวาส(19.12.2011)

แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน สำหรับ ภ.จว.ปัตตานี ภ.จว.ยะลา และ ภ.จว.นราธิวาส  คลิกที่ Read more เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS (15.12.2011)

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS (15.12.2011)

1. เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

2. เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการเช็คขัดข้องในระบบ GFMIS

 

ว 122 แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ตามที่ สตง. ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ รายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ ตร.(15.12.2011)

แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ตามที่ สตง. ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ ตร.  สตง. มีหนังสือ ลับ ที่ ตผ ๐๐๒๖/๒๘๙๘  ลง ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๔ ให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง.โดยให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

 

เร่งรัดการจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้

เร่งรัดการจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (update 22/11/2554 11.00 น.)

โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักของประชาชน จึงได้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ให้จัดทำเพื่อจัดจำหน่าย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

*การสั่งจองอ่านต่อด้านในค่ะ

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS (โอนขายบิล) (26.10.2011)

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS (โอนขายบิล) (26.10.2011) คลิกที่ Read more เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ปีงบประมาณพ.ศ.2554 ประจำไตรมาสที่4/2554(25.10.2011)

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ปีงบประมาณพ.ศ.2554 ประจำไตรมาสที่4/2554(25.10.2011) คลิกที่ Read more เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

รายการสินทรัพย์ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (20.10.2011)

แบบฟอร์ม รายการสินทรัพย์ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (20.10.2011)

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (18.10.2011)

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (18.10.2011) คลิก Read more เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการปรับปรุงรายการทางบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ ตร.

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการปรับปรุงรายการทางบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ ตร. คลิกที่ Read more เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th