• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม

 


 รหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพิ่มเติม  


หน่วยผู้เบิกสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อใช้บันทึก

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS


1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 128 ลง 30 มี.ค.2555   เรื่องคู่มือ


    การปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS Web Online

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวรในระบบ


GFMIS Web Online ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค.2555


ณ ห้องประชุมกรมบัญชีกลาง  และห้องประชุม กง.ตร.

รหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (22.03.2012)

      ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้กำหนดรหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยผู้เบิกสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อใช้บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (ตามไฟล์ที่แนบ แก้ไข 02.04.2012)

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS Web Online

        การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่านระบบ GFMIS Web Online ของหน่วยงานผู้เบิก ตร.  สามารถบันทึกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ผ่านระบบ GFMIS Web Online

ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2555 (เอกสารแนบ)

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ขอให้จัดส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ

          ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ขั้นตอนที่ 3 ให้หน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการคำนวณต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้)  นั้น

โครงการอบรมการจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554(17.02.2012)

ด่วนที่สุด!!! โครงการอบรมการจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่3 สัญญาเช่า(02.02.2012)

จ้งเวียนหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 465 ลง 29 ธ.ค.2554  เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th