• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

ส่งข้อมูลการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

ขณนี้หน่วยงานของท่านยังมิได้จัดส่งงบทดลอง(เกณฑ์คงค้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้ ตร. แต่อย่างใด เพื่อให้การยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ ภาพรวม ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ ตร.(ผ่าน กช.สงป.) ภายในวันที่ 25 ก.ค.2555  เพื่อ       สงป. จักได้รวบรวมข้อมูลนำเรียน ตร. ต่อไป

จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

 


หน่วยสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ในขั้นตอนที่ 5  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ได้แล้ว และจะต้องจัดส่งข้อมูลให้ กช.สงป.ภายในวันที่ 15 ต..2555

ข้อมูลประกอบการสอน เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการ

ข้อมูลประกอบการสอน เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการ ณ ศฝร.ภ.2 เมื่อวันที่ 11-12 ก.ค.2555

ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร.ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เรื่องที่ 4 และเรื่องที่ 5

           ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร.ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  เรื่องที่ 4 และเรื่องที่ 5   รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 166 ลง 11 พ.ค. 2550 เรื่อง แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง เพื่อเป็นการลดภาระในการปฏิบัติงานด้านบัญชี จึงอนุญาตให้ส่วนราชการที่มีความพร้อม ยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ การยกเลิกบัญชีเกณฑ์คงค้างดังกล่าว จะต้องดำเนินการ ในภาพรวมระดับส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม นั้น

จัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170

การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง


ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 170


ตามหนังสือ ตร.ที่ 0010.32/ ว 34 ลง 8 เม.ย. 2554 เรื่อง การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แจ้งให้หน่วยผู้เบิกจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ เป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยให้จัดทำข้อมูลเป็นผลสะสมตามแนวทาง        ที่กำหนดส่งให้ กช.สงป. ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นไตรมาส นั้น

รหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม

 


 รหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพิ่มเติม  


หน่วยผู้เบิกสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อใช้บันทึก

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS


1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 128 ลง 30 มี.ค.2555   เรื่องคู่มือ


    การปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS Web Online

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวรในระบบ


GFMIS Web Online ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค.2555


ณ ห้องประชุมกรมบัญชีกลาง  และห้องประชุม กง.ตร.

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th