• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554และปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554และปีงบประมาณ พ.ศ.2555

การปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญคงค้าง

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.232/0276 ลง 22 ก.พ.2556

การปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญคงค้าง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2554

กำชับการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ผ่านระบบ GFMIS

กำชับการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ผ่านระบบ GFMIS

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ด่วนที่สุด!!แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

แจ้งการเปิดตรวจสอบบัญชี โดย สตง.

แจ้งการเปิดตรวจสอบบัญชี โดย สตง. ได้แจ้งกำหนดการที่จะเข้าทำการตรวจสอบงบการเงิน

ของ ตร.และหน่วยงานในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานการเงินรวมภาครัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 257 ลง 12 ต.ค.2555

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  ตามไฟล์ที่แนบ

การยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(Manual)

การยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(Manual) ให้ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานผู้เบิกที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลงบทดลอง จำนวน 37 หน่วย ตามไฟล์แนบ 

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th