• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

แนวทางการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือ 0010.323/1991 ลง 10 เม.ย.2556 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การตรวจสอบของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือน ตามตัวชี้วัด 3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.323/1970 ลง 9 เม.ย.2556


การตรวจสอบของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือน ตามตัวชี้วัด 3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

แนวทางปฏิบัติระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

แนวทางปฏิบัติระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

ข้อมูลพื้นฐานงบลงทุน ประชุม 28 มี.ค.2556

ข้อมูลพื้นฐานงบลงทุน ประชุม 28 มี.ค.2556

การปิดงวดและปรัปรุงบัญชีในระบบGFMIS

การปิดงวดและปรัปรุงบัญชีในระบบGFMIS

การส่งรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปี

การส่งรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปี

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  เรื่องการปิดงวดและปรับปรุงบัญชีใน GFMIS , เรื่องแนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS ,เรื่องแนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีฯ 

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th