• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รายงานการเงินรวมภาครัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 257 ลง 12 ต.ค.2555

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  ตามไฟล์ที่แนบ

การยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(Manual)

การยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(Manual) ให้ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานผู้เบิกที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลงบทดลอง จำนวน 37 หน่วย ตามไฟล์แนบ 

หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS


สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบ

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน ของหน่วยงานในสังกัด ตร.

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน ของหน่วยงานในสังกัด ตร.(ตามไฟล์แนบ)

ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของตร. ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลได้ตามเอกสารแนบ

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.cgd.th หรือ www.accountancy-police.go.th  

ส่งข้อมูลการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

ขณนี้หน่วยงานของท่านยังมิได้จัดส่งงบทดลอง(เกณฑ์คงค้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้ ตร. แต่อย่างใด เพื่อให้การยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ ภาพรวม ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ ตร.(ผ่าน กช.สงป.) ภายในวันที่ 25 ก.ค.2555  เพื่อ       สงป. จักได้รวบรวมข้อมูลนำเรียน ตร. ต่อไป

จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

 


หน่วยสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ในขั้นตอนที่ 5  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ได้แล้ว และจะต้องจัดส่งข้อมูลให้ กช.สงป.ภายในวันที่ 15 ต..2555

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th