• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

การบันทึกรายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบูรณะทรัพย์สิน

หนังสือ 0010.323/1464 ลง 27 มิ.ย.56 ขอให้หน่วยตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบูรณะทรัพย์สิน หากพบข้อคลาดเคลื่อนให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล และจัดส่งสำเนาใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีให้ กช.สงป. ภายในวันที่ 15 ก.ค.56

Download หนังสือ กช.สงป.ที่ 0010.323/1464 ลง 27 มิ.ย.56

หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.323/2250 ลง 28 พ.ค.56 , แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน

หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.323/2250 ลง 28 พ.ค.56 , แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน

หมายเหตุ หากหน่วยงานไม่มีข้อผิดพลาดทางบัญชีปีงบประมาณก่อน ขอให้แจ้งยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ส่ง กช.สงป. ภายใน 20 ก.ค. 2556

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร.

หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/2144 ลง 20 พ.ค.56 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร.

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th