• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

หนังสือ สงป. ที่ 0010.34/6321 เรื่อง แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน ตามตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6141 ลง 7 ต.ค.56 ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน ตามตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

การจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6012  ลง 30 ก.ย.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6013  ลง 30 ก.ย.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6014 ลง 30 ก.ย.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6015 ลง 30 ก.ย.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6016 ลง 30 ก.ย.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6017 ลง 30 ก.ย.2556

หนังสือ สงป. ที่ 0010.323/6019 ลง 30 ก.ย.2556

 

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th