• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

หนังสือ สงป. ที่ 0010.34/3623 ลง 18 ก.ค.57 แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

หนังสือ กค. ด่วน ที่ 0423.2/ว152 ลง 19 มิ.ย.2557 เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/3405 ลง 4 ก.ค.57 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 9 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/3405 ลง 4 ก.ค.57 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 9 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือ กช.สงป.ที่ 0010.322/870 ลง24 มิ.ย.57 เรื่อง การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ ประเภทเงินนอกงบประมาณ กองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หนังสือ กช.สงป.ที่ 0010.322/870 ลง 24 มิ.ย.57 เรื่อง การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ ประเภทเงินนอกงบประมาณ กองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.33/773 ลง 9 มิ.ย.57 เรื่อง ให้หน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบแก้ไขงบการเงินที่บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลองเดือน พ.ค. 2557 ปรากฎว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อน และบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2557


 

ตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ค.2557

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลองเดือน พ.ค. 2557 ปรากฎว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อน และบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อ ขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2557

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/1843 ลง 8 เม.ย.57 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 6 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/1843 ลง 8 เม.ย.57 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 6 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th