• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.323/432 ลง 23 ม.ค.57 เรื่อง การบันทึกข้อมูลรหัสกิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรมอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.323/432 ลง 23 ม.ค.57 เรื่อง การบันทึกข้อมูลรหัสกิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรมอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

หนังสือ สงป. ที่ 0010.34/6321 เรื่อง แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th