• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/197 ลง 9 ก.พ.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายใน 27 ก.พ.2560)

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ม.ค.60

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ม.ค.60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน ม.ค.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ม.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 28 ก.พ.2560

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

     หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.33/157 ลง 2 ก.พ. 60  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. 

รายการคงค้าง ณ วันที่ 30 มกราคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 30 มกราคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 23 มกราคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 23 มกราคม 2560 

หนังสือ กช.สงป.ที่ 0010.33/089 ลง 20 ม.ค.60 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือ กช.สงป.ที่ 0010.33/089 ลง 20 ม.ค.60 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 16 มกราคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 16 มกราคม 2560

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/49 ลง 11 ม.ค.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายใน 27 ม.ค.2560)

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th