• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 มี.ค.60

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 มี.ค.60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/576 ลง 5 เม.ย.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 10 เม.ย.2560)

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/1219 ลง 4 เม.ย. 60 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/1219 ลง 4 เม.ย. 60 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน มี.ค.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน มี.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 เม.ย.2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

1.การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS

2.การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS

หนังสือ กช.สงป.ที่ 0010.322/475 ลง 27 มี.ค. 60 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลให้ สตง.

หนังสือ กช.สงป.ที่ 0010.322/475 ลง 27 มี.ค. 60 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลให้ สตง. เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101) ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102) และลูกหนี้เงินยืมจากเงินนอกฝากธนาคาร (รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108) ส่ง กช.สงป. ภายในวันที่ 19 เ.ม.ย. 60

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th