• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/8512 ลง 16 ธ.ค. 59 เรื่อง ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ ตร.

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/8512 ลง 16 ธ.ค. 59 เรื่อง ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ ตร. บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น และบัญชัรายได้รอการรับรู้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 59 ส่ง กช.สงป.ภายในวันที่ 15 ก.พ. 60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/2025 ลง 8 ธ.ค.2559 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายใน 28 ธ.ค.2559 ก่อนกรมบัญชีกลางจะปิดงวดบัญชี)

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.2559 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ย.2559 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 30 ธ.ค.2559

รายงานการเงินภาพรวมของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานการเงินภาพรวมของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th