• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

และเกณฑ์การปันส่วนการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ 30 ก.ย. 59

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.33/420 ลง 10 มี.ค. 60 เรื่อง การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 59

ให้หน่วยงานผู้เบิกจำนวน 22 หน่วย โอนบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ที่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างแล้วเป็น บัญชีสินทรัพย์รายตัว 

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/407 ลง 8 มี.ค.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายใน 20 มี.ค.2560 ก่อนกรมบัญชีกลางจะปิดงวดบัญชี)

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 28 ก.พ. 60

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 28 ก.พ. 60

ให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยกรณีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างและยังไม่ได้ล้างเป็นบัญชีสินทรัพย์ให้ดำเนินการล้างเป็นบัญชีสินทรัพย์ ด้วยคำสั่งงาน F-04 หรือ สท.13 ประเภทเอกสาร  AA หรือ JV  แล้วแต่กรณี และกรณีบัญชีพักสินทรัพย์ที่คงค้างซึ่งเกิดจากการยกเลิกการตรวจรับให้จับคู่เคลียร์รายการด้วยคำสั่งงาน  F-04 หรือ สท.13 ประเภทเอกสาร JJ  

รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.พ.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.พ.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 31 มี.ค.2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th