• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รายการคงค้าง ณ วันที่ 30 มกราคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 30 มกราคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 23 มกราคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 23 มกราคม 2560 

หนังสือ กช.สงป.ที่ 0010.33/089 ลง 20 ม.ค.60 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือ กช.สงป.ที่ 0010.33/089 ลง 20 ม.ค.60 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 16 มกราคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 16 มกราคม 2560

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/49 ลง 11 ม.ค.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายใน 27 ม.ค.2560)

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค.59

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค.59

 

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/70 ลง 9 ม.ค. 60 เรื่อง ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ตร.

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/70 ลง 9 ม.ค. 60 เรื่อง ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ตร. ของบัญชีเงินฝากคลัง (รหัสบัญชี 1101020501) ณ วันที่ 30 ก.ย. 59

การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ในหมวดครุภัณฑ์อื่น

เนื่องจากผังบัญชี Version 2560  มีการระงับใช้บัญชีอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร  แต่หน่วยงานผู้เบิกของ ตร. มีรายการสินทรัพย์ที่ได้บันทึกคำอธิบายรายการเป็น "อาวุธฯ" ในหมวดครุภัณฑ์อื่น ให้ปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายการดังกล่าวเป็น "ครุภัณฑ์อื่น"

1.หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.33/028 ลง 6 ม.ค. 60 เรื่องการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์

2.รายชื่อหน่วยจำนวน 20 หน่วย และรายละเอียดรายการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน ธ.ค.2559 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ธ.ค.2559 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 31 ม.ค.2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 4 มกราคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 4 มกราคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th