• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รายการคงค้าง ณ วันที่ 9 เมษายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 9 เมษายน 2561

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 มี.ค. 61

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 มี.ค. 61

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้กับข้าราชการตำรวจหน่วยงานผู้เบิก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ค.2561 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ด้วย ตร.อนุมัติ ลง 13 มี.ค.61 ท้ายหนังสือ สงป. ที่ 0010.012/864 ลง 9 มี.ค.61 ให้ กช. จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้กับข้าราชการตำรวจหน่วยงานผู้เบิก ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รุ่นๆละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 - 18 พ.ค.2561 ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/465 ลง 4 เม.ย.2561 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS ( ภายในวันที่ 11 เม.ย.2561)

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน มี.ค.2561 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน มี.ค.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 เม.ย.2561

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561

หนังสือ กช.ที่ 0010.322/354 ลง 15 มี.ค. 61

หนังสือ กช.ที่ 0010.322/354 ลง 15 มี.ค. 61 เรื่อง ขอรายละเอียดของบัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5101030101 และรหัสบัญชี 5101040202) เพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th