• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/1940 ลง 7ธ.ค.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 13 ธ.ค.2560)

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ย.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ย.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ธ.ค.2560

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 60

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 31 ต.ค. 60

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 31 ต.ค. 60

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/1803 ลง 8 พ.ย.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 13 พ.ย.2560)

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th