• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พ.ต.อ.หญิง ชุติมา ดีวิไลพันธ์ุ รรท.ผบก.ตส. ๓ พร้อมคณะผู้ตรวจสอบ ฝตส.ตส.๓ ได้มาตรวจสอบด้าน P,M และ IT เรื่อง การควบคุมอาวุธปืน ของหน่วยงานของ กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th