• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ข้าราชการตำรวจ สำนักงานงบประมาณและการเงิน,กองบัญชี และฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ลานหน้าอาคาร 1 ตร.

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th