• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

ข้าราชการตำรวจกองบัญชี เข้ารับการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2560 ที่ รพ.ตร. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th