• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการนำเงินประกันความเสียหาย ที่ฝากธนาคารพาณิชย์ กลับเข้ามาฝากคลัง

หนังสือ สงป. ที่ 0010.34/2348 ลง 15 มิ.ย.2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการนำเงินประกันความเสียหาย ที่ฝากธนาคารพาณิชย์ กลับเข้ามาฝากคลัง

แนบไฟล์ดาวโหลด: 

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th