• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

วันที่ 2 ก.ย.2559 ข้าราชการตำรวจกองบัญชี ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 และตรวจสุขภาพเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 2 ตามแผนการปฏิบัติราชการของกองบัญชี

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th