• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

วันอังคารที่ 12 ก.ค.2559 เวลา 10.00 น. ข้าราชการตำรวจ กช. ทุกนายร่วมกันตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตามข้อสั่งการ ตร. และตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตร. พ.ศ.2559 ของ สงป. ผลการตรวจ ไม่พบข้าราชการตำรวจ กช. มีสารเสพติดในร่างกาย แต่อย่างใด

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th