• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แก่หน่วยงานผู้เบิก,กองบัญชี และ สำนักงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค.2559 ณ สโมสรตำรวจ กรุงเทพมหานคร

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th