• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

พิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2559

พิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2559

วันที่ 11 เม.ย.2559

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th