• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กช. และ สตง. เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน วันที่ 11 ม.ค.2559

ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กช. และ สตง. เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน วันที่ 11 ม.ค.2559 ณ ห้องประชุม กองบัญชี

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th