• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

ฝ่ายบัญชี 2 กช.  โทร. 0 2205 1627  และ  0 2205 2105

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ภ.5 - ภ.9 ศชต. รร.นรต. บช.ปส. บช.ส. บช.ศ. และ บ.ตร.

ฝ่ายบัญชี 3 กช.  โทร. 0 2205 1223  และ  0 2205 2066

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ภ.1 - ภ.4  บช.ก. และ บช.ตชด.

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th