• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การกำหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์และยานพาหนะและขนส่งประเภทอากาศยานและเรือ

    การกำหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์และยานพาหนะและขนส่งประเภทอากาศยานและเรือ

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

   กองบัญชี
   อาคาร 18 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทร. 0-2205-2338, 2701 E-mail accountancy.di@police.go.th