• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

เคารพธงชาติ วันที่ 1 ก.ค.2558

ผบก.กช. นำข้าราชการตำรวจ กช.สงป. เคารพธงชาติหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 1 ก.ค.2558

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th