• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบและแก้ไข ข้อผิดพลาดทางบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบและแก้ไข ข้อผิดพลาดทางบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค.2558 ณ ห้องประชุม กช. ชั้น 5 อาคาร 19 ตร.

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th