• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 

"เชิญชวนให้คนไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจตั้ง ปณิธานความดี และปฏิบัติตามปณิธาณนั้น ให้บรรลุผลที่เป็นรูปธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน"

 

http://www.panithand.com/

 

https://www.facebook.com/PanithanD

 

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th