• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 112 ลง 20 มีนาคม 2558 เรื่องวิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th