• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ    เพื่อความผาสุกของประชาชน

 

พันธกิจ

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒. ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินงานการบัญชี

๓. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ค่านิยมหลักขององค์กร

"ถูกต้อง เชื่อถือ ตรวจสอบได้"

 

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th