• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 พ.ค.61

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 พ.ค.61

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/762 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2561 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS ( ภายใน 13 มิ.ย.2561)

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.2561 บชก., บช.ตชด., ภาค1-4

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ค. 2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่ามีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 มิ.ย. 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/604 ลง 7 พ.ค.2561 เรื่องการเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS ( ภายในวันที่ 11 พ.ค.2561 )

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน เม.ย.2561 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน เม.ย.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 พ.ค.2561

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th