Officers

พล.ต.ต.หญิง วัลลภา ศิริรักษ์

ผบก.กช.

พ.ต.อ.หญิง เกษศิณี ไทพิชิต

รอง ผบก.กช.

พ.ต.อ.วิชัย ศรีศีลศิริกุล

รอง ผบก.กช.

พ.ต.อ.หญิง อุไรวรรณ สุธีดวงสมร

รอง ผบก.กช.

พ.ต.อ.วงศ์ศักดิ์ วงษ์สามี

ผกก.ฝอ.กช.

พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เหมือนรักษา

ผกก. ฝ่ายบัญชี 1 กช.

พ.ต.อ.หญิง กัญญาภัทร ไมตรีปิติ

ผกก. ฝ่ายบัญชี 2 กช.

พ.ต.อ.หญิง รำไพ สมบูรณ์ทรัพย์

ผกก. ฝ่ายบัญชี 3 กช.