รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

เลขที่หนังสือ
0010.34/1533
ลงวันที่

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/1533 ลง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่องเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS ( ภายในวันที่ 13 พ.ย.61 )