รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เลขที่หนังสือ
0010.34/1358
ลงวันที่

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/1358 ลง วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่องเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS ( ภายในวันที่ 12 ต.ค.61 )