การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 61

เลขที่หนังสือ
กช.0010.33/1563
ลงวันที่

การตรวจงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 61 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บช.ศ., บ.ตร., บก.ฝรก., ภ.5 - ภ.9)