• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/2025 ลง 8 ธ.ค.2559 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายใน 28 ธ.ค.2559 ก่อนกรมบัญชีกลางจะปิดงวดบัญชี)

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.2559 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ย.2559 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 30 ธ.ค.2559

รายงานการเงินภาพรวมของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานการเงินภาพรวมของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1884 ลง 15 พ.ย.2559 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายใน 28 พ.ย.2559 ก่อนกรมบัญชีกลางจะปิดงวดบัญชี)

รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th