• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.ย.2559 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.ย.2559 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) ปรากฏว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 19 ต.ค.59 (ขอแก้ไขหนังสือ กช. ที่ 0010.34/1620 และหนังสือ กช. ที่ 0010.34/1626 ลง 6 ต.ค.59) 

 

หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/4380 ลง 7 ต.ค.59 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/4380 ลง 7 ต.ค.59 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/4365 ลง 5 ต.ค. 59 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/4365 ลง 5 ต.ค. 59 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 กันยายน 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 กันยายน 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

หนังสือ กช.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1472 ลง 15 ก.ย. 59 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลให้ สตง.

หนังสือ กช.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1472 ลง 15 ก.ย. 59 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลให้ สตง. เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ส่วนที่นำส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

1. หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1440 ลง 9 ก.ย.2559 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS

2. หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1445 ลง 9 ก.ย.2559 เรื่อง ให้เร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS

(ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th