• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ต.ค.2559 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ต.ค.2559 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 30 พ.ย.2559

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

รายการคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หนังสือ กช.สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1707 ลง 19 ต.ค. 59 เรื่อง ขอข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมจากเงินนอกฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือ กช.สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1707 ลง 19 ต.ค. 59 เรื่อง ขอข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมจากเงินนอกฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

1. หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1636 ลง 10 ต.ค.2559 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
2. หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1637 ลง 10 ต.ค.2559 เรื่อง ให้เร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ก่อนกรมบัญชีกลางจะปิดงวดบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th