• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/accountanc/domains/accountancy-police.go.th/public_html/main/includes/menu.inc).

หนังสือ ตร. ที่ 0010.322/4233 ลง 20 ก.ย. 60 เรื่อง การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ตร.

หนังสือ ตร. ที่ 0010.322/4233 ลง 20 ก.ย. 60 เรื่อง การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ตร. โดยกรมบัญชีกลางจะปิดงวดบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ ตร. ในวันที่ 10 พ.ย. 60 เวลา 16.30 น.

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.322/1524 ลง 18 ก.ย. 60 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.322/1524 ลง 18 ก.ย. 60 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งข้อมูลให้ กช.สงป. ภายในวันที่ 12 ต.ค. 60 (หน่วยงานสนับสนุน)

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 กันยายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 กันยายน 2560

ขอสำรวจกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1502 ลง 13 ก.ย.2560 เรื่อง ขอสำรวจกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018)

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ของเดือน ส.ค. 60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กันยายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กันยายน 2560

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องสินค้าคงเหลือ และ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1437 ลง 5 ก.ย.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 14 ก.ย.2560)

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ส.ค.60

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ส.ค.60

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน ส.ค.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ส.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ก.ย.2560

หนังสือ กช.สงป.ที่ 0010.322/1397 ลง 30 ส.ค. 60 เรื่อง การจัดทำและนำส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.322/1397 ลง 30 ส.ค. 60 เรื่อง การจัดทำและนำส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้หน่วยงานผู้เบิกทุกหน่วยจัดส่งเอกสารรายงานจากระบบโปรแกรมฯ ของเดือน เม.ย. - ก.ค. 60 ให้ กช. ภายในวันที่ 12 ก.ย. 60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th